tootiki


På Svenska?In English?Auf Deutsch?


 

Vitahavskanalen

Denna segling är skjuten på framtiden för våran del.


Grovplanering av rutten

Sommaren 2015 är planen att segla Skandinavien runt i form av en eskader. Planering av eskadern pågår för fullt och beräknas till stora delar vara klara till sommaren 2014.

Alla diskussioner, all planering av och alla beslut kring eskadern sker i ett så kallat web-forum. Är man intresserad av eskadern men inte är medlem i forumet kommer man garanterat att missa massor av viktig information och bra diskussioner. Adressen till forumet är;

Man kan läsa i forumet utan att registrera sig om man så önskar.

Om du INTE har någon båt utan önskar segla med på någon båt under hela eller delar av eskadern. Registrera dig då på forumet redan nu och skriv en "annons" där om att du söker båt. Troligen kommer båtar att söka besättning när det börjar närma sig tid för anmälan.


Anmälan

Anmälan till eskadern kan inte göras ännu. Anmälan kommer troligen kunna göras från och med september 2014.

Rutten

Rutten är långt ifrån planerad/beslutad ännu och kommer troligen inte att bli det tidigast under senvintern 2015.

Eskadern kommer troligen att påbörjas/avslutas i Farsund (Norge) och påbörjas/avslutas i Tallin (Estland). Vilket mycket grovt ger följande rutt;

Farsund - Norge - Lofoten - Nordkap - Vitahavet - Belomorsk - Vitahavskanalen - Sjöarna Onega och Ladoga - St Petersburg - Finland - Tallin. (Eller omvänt.)

Eskadern sträcker sig då över cirka 3300 distansminuter.

Med tillsegling/hemsegling från/till Farsund/Tallin blir den totalt distans för respektive deltagare (lite beroende på ens hemmahamn) cirka 4300 distansminuter.

Tidplan

Tidplanen är långt ifrån säker ännu och mycket planering återstår men eskadern kommer troligen att starta i maj månad och avslutas i september månad.

Krav på deltagande båtar

Inga regler är ännu formellt fastslagna för eskadern men nedan följer en del som rimligen är självklara och en del som vi är rimligen säkra på kommer att ställas av myndigheter/försäkringsbolag och andra på respektive deltagare.

 • Båten får ha ett maximalt djupgående om 3,5 meter (kanalen är inte djupare).
 • Båtens längd bör inte överskrida 30 meter och dess bredd bör inte överskrida 10 meter (i praktiken kan ännu större båtar delta då slussarnas dimensioner är ännu större).
 • Båten får ha en maximal höjd om 26 meter (troligen är segelfria höjden ännu högre men vi anger 26 meter som gräns just nu i väntan på mer säkra uppgifter).
 • Båten skall för motor under en period av ett flertal timmar kunna färdas i minst 6,5 knop på stilla vatten (för att kunna färdas emot strömmande vatten).
 • Båten skall vara utrustad med en inombordsmotor (av säkerhetsskäl).
 • Båten skall vara utrustad med en fast monterad, väl fungerade, VHF-radio med en antenn monterad i masttoppen (för kontakt med myndigheter, andra deltagare, andra fartyg och inte minst av säkerhetsskäl).
 • Under färden på kanalen kräver ryska myndigheter att minst en person ombord talar ryska och har nautisk kompetens. Vilken nivå på nautisk kompetens är inte klarlagt ännu. Signaler visar dock att motsvarande kustskepparexamen och SRC-intyg är tillräckligt. Detta skall kontrolleras mer.
 • Alternativet till en rysktalande person är att anlita en lots. Kostnaden för detta är okänd för ögonblicket.
 • En mängd dokumentation rörande besättning och båt skall medföras i original ombord (se mer information nedan).
 • Intyg om att minst en person ombord har nödvändiga och tillräckliga kunskap för att segla i de aktuella vattnen kommer troligen att krävas för deltagande i eskadern.
 • Intyg om att varje deltagande båt och besättningen är väl införstådda med att deltagande i eskadern inte på något vis fråntar dem eget ansvar och att de är väl införstådda med att eskaderledare eller övriga deltagare naturligtvis bistår vid problem efter bästa förmåga och möjlighet men att inga garantier för detta ges.
 • Sjökort för hela rutten skall finnas ombord (antingen elektronisk eller på papper).
 • Oklart ännu hur långt - men för eskadern kommer att ställas någon form av krav på aktionsradie på båten enbart för motor (alltså hur långt man kan köra på diesel innan man måste tanka).
 • En för båten unik rund fartygsstämpel skall finnas ombord.
 • Loggbok skall finnas ombord och fyllas i löpande och regelbundet under färden inför ryska och på ryska vatten. På övriga vatten är detta valfritt. Närmare instruktioner om hur loggboken skall föras kommer att tas fram senare.
 • Vid färd på kanalerna finns det krav på någon form av "kanalradioutrustning" ombord på minst en, kanske flera, båtar inom eskadern.
 • Troligen kommer en underskrift på någon form av papper av skepparen att krävas där skepparen intygar införståelse med att eskaderdeltagarna naturligtvis kommer att bistå med hjälp på alla vis vid problem eller nöd när så är möjligt men att hjälp inte är garanterad eller kan utkrävas på något vis. Samt att eskadern seglar efter en tidplan. Kan en deltagande båt inte följa tidplanen på grund av någon orsak kan deltagaren bli lämnad kvar som ensam båt - även i Ryssland.

Kostnader

Nedan presenteras en del av kostnaderna för att genomföra denna segling. Det är en lång segling med kostnader som kanske inte är direkt självklara.

ca 5000 kronor

Notera att detta beloppet endast är en grov uppskattning. Troligen blir det lägre.

Eskaderavgift (för att bekräfta anmälan och som blir till en eskaderkassa för bruk av eskadern innan eller under vägen). Eskaderavgiften kommer också att täcka kostnader för vår agent i Ryssland som ordnad med inbjudan (obligatoriskt för att få visum), myndighetskontakter, lokalkännedom och mycket annat. Troligen kommer eskaderavgiften att betalas i två delar. En vid anmälan och en senare under hösten/vintern då pappersexercisen med de ryska myndigheterna görs.

Vari bland annat ingår;

 • Inbjudan till Ryssland
 • Ersättning till agenten
 • Kölavgift
 • Administration/bankavgifter
 • Grundplåt till eskaderkassan
ca 650 SEK (2013) Kanalavgift - Belomorskkanalen
ca 600 SEK (2013) Kanalavgift - Floderna Svir, Neva
ca 4500 SEK (2013) Broar och Lots genom St. Petersburg
ca 3500 SEK Pappersjökort (Inre vattenvägar Ryssland)
ca 5000 SEK

Räkna med MINST 5000 kronor utöver den vanliga försäkringen.

Båtförsäkring i Ryssland - Ännu okänd och beror på båt och försäkringsbolag. Men kostnaden är inte ringa kan vi förutsätta.

Dessutom kommer de vanliga "driftkostnaderna" för en segling. Så som;

 • Hamnavgifter (ingen beräkning finns för dessa ännu)
 • Utflykter (valfritt - allt ifrån inget till massor - ingen budget kommer att göras för detta)
 • Diesel (beror på väder, motor, båt - ingen budget kommer att göras för detta)
 • Vatten (räkna med att få köpa dricksvatten i Ryssland)
 • Mat, gasol, dryck, restaurangbesök, shopping m.m. (personliga preferenser - ingen budget kommer att göras för detta)
 • Egna försäkringar (reseförsäkring som gäller för hela seglingen, sjukvård m.m.)
 • Resor (för besättningsbyten odyl)

Obligatoriska dokument/handlingar

Alla handliga skall normalt medföras i original (eller minst en mycket god kopia i färg) samt minst fem kopior som kan lämnas vid behov.

 • Giltiga pass för samtliga ombord.
 • Giltigt ryskt visum för samtliga som skall färdas inom Ryssland.
 • Uppdaterad besättningslista (mall för detta kommer att erbjudas) utefter aktuell besättning omfattande bland annat namn, personnummer, nationalitet, födelseort och passnummer.
 • Sjukvårdsförsäkringskort ifrån Försäkringskassan för samtliga ombord.
 • Original eller vidimerad kopia på köpekontrakt rörande båten.
 • Ägandeintyg/Internationellt certifikat på båten (från Transportstyrelsen eller Svenska Kryssarklubben).
 • Om möjligt uppgift/bevis om att moms är erlagd för båten.
 • Försäkringsbrev för båten omfattande hela rutten anpassat efter ryska krav (troligen krävs även ansvarsförsäkring och SAR-försäkring vilket inte alla försäkringsbolag erbjuder).
 • Intyg av något slag på en gällande försäkring avseende minst resa, olycksfall och sjukdom anpassat för bruk internationellt och speciellt i Ryssland.
 • Dokumentation avseende sjukdomar och läkemedel för aktuell person med verksamma substanser angivna.
 • Intyg på kompetens för minst befälhavaren ombord som uppfyller ställda krav (troligen innebär detta kustskepparexamen samt SRC-intyg).
 • Lösa passfoton för vardera person ombord.
 • Intyg på kompetens för den rysktalande personen ombord som uppfyller ställda krav (troligen innebär detta kustskepparexamen samt SRC-intyg).
 • Intyg ifrån PTS gällande licens för den radio-sändar-utrustning som finns ombord (VHF, SSB, EPIRB, AIS m.m.)
 • Intyg/certifikat gällande bruk av den radioutrustning som finns ombord hos minst en ur besättningen.

Tips

Nedan följer tips ifrån oss på Tootiki på några punkter som vi tycker kan vara bra att tänka på eller ordna inför eskadern. Dessa är inte obligatoriska utan våra egna subjektiva åsikter.

 • Säkerställa att båten är i det skick som önskas.
 • Det är kalla vatten eskadern passerar - en väl fungerande värmare är troligen nästan nödvändig för god komfort ombord.
 • Att inneha någon form av utrustning, separerad ifrån VHF-radio, för att kommunicera eller kalla på hjälp (EPIRB, PLB, SSB-radio, satellittelefon eller liknande) rekommenderas.
 • Att det kommer att råda dimma eller på annat vis mycket dålig sikt under någon/några dagar under denna eskader är mycket sannolikt. En radar är då guld värd.
 • En AIS-transponder för att se och synas är nästan dumt att segla utan idag.
 • Delar av rutten går i områden med tidvatten. Att någon ombord har kunskap i att beräkna tidvatten och förståelse för hur färd i tidvatten bäst planeras rekommenderas varmt.
 • Det är troligt att eskadern kommer att ankra vid några tillfällen på vägen. Att ha tillgång till en dinge för färd iland eller mellan deltagarna kan då vara trevligt.
 • Seglingen kommer att ske på Barentshav som är ett stort, kraftfullt och kallt hav. Att av säkerhetsskäl ha en livflotte eller gummibåt eller liknande ombord vid en eventuell nödsituation ger en avsevärt högre grad av säkerhet.
 • Seglingen kommer delvis att ske på kalla vatten. Flytoveraller eller enkla överlevnadsoveraller är idag inte dyra och mycket trevliga att ha vid segling i kalla vatten både av komfortskäl och av säkerhetsskäl. Rekommenderas varmt i dubbel bemärkelse.
 • Svenska gasolflaskor är i praktiken omöjliga att få tag på utomlands. Att säkerställa att man har bränsle till spisen med i tillräcklig mängd redan från Sverige gör att man slipper leta detta på vägen.
 • Sjökort i all ära - men pilotböcker säger mycket mer om hamnarna. Anskaffas i den grad man önskar...
 • Räkna inte med att diesel går att fylla från kaj i Ryssland. Den måste normal fraktas i dunk ifrån tankstället som inte ligger nära vattnet.
 • Att fylla vatten i Ryssland är svårt. Och normalt är det inte rekommenderat att dricka det vatten som går att få tag på. Vatten finns normalt inte på kajen utan måste bäras i dunk till båten.
 • En stor mängd fendrar (gärna kulfendrar) och fenderplankor är nödvändigt att ha ombord.
 • Insektsnät är bra att ha.

Vädret

Hur kommer vädret att vara? Växlande... här kommer mer information allt eftersom.


Vindar i juli

Lufttryck i juli

Vattentemp i juli

Lågtryckens banor


Länkar
Till början | Skriv ut
Ändrad: 2019-03-02 19:48 / Visad: 1891 gånger.